Нови образовни профили ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Нови образовни профили МАШИНСТВА

 

Више информација ускоро.....!!!!!

 


Саобраћај може да се подели на више области: друмски, железнички, водни, ваздушни, ПТТ саобраћај, интегрални и индустријски транспорт. Ова подела је основа за одређивање образовних профила и занимања у Техничкој школи Шабац.

Саобраћај је привредна грана има велики утицај на даљи развој привреде и друштва у целини. У складу са тим, ученик који се определи за подручје рада саобраћај стиче знања, вештине и навике за рад у струци али и за наставак даљег школовања. Он се оспособљава за различите послове у областима: управљања, руковања и одржавања саобраћајних средстава, организације и експлоатације саобраћајних средстава, регулисања и безбедности саобраћаја.

 

 

Стручне квалификације техничара друмског саобраћаја су:

 • организовање робног друмског транспорта уз оптимизацију капацитета возних паркова
 • диспечерски послови
 • техничка експлоатација транспортних средстава
 • пројектовање постављања хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације
 • планирање и реализоваање снимања саобраћајних токова
 • унутрашња контрола саобраћаја
 • вршење увиђаја саобраћајних незгода и обрада потребне документације
 • послови осигурања моторних возила
 • организовање техничких база за одржавање моторних возила
 • организација рада ауто-школа

Даље школовање може се наставити на свим техничким факултетима и вишим школама.

Возач моторних возила управља моторним возилима, камионима, камионима са приколицом. Отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Путем практичног тренинга, обучавања и трогодишњег школовања стиче дозволу Б категорије за моторна возила тежине до 3500 kg и до 8+1 седишта, Ц категорије за превоз терета преко 3,5 тоне.

За ову школску годину предвиђен је упис ученика за следеће образовне профиле:

IV степен:

Техничар друмског саобраћаја

III степен:

Возач моторних возила

Машинство је једна од основних, традиционалних струка у производним делатностима. Оно је у прошлости било основа за развој осталих области индустрије. Може се очекивати да машинство у будућности сачува своје место, уз неминовне промене и адаптације. Тако се машинство данас развија у правцу информатике, механотронике, медицине, наноинжењерства итд. Машинство се у Техничкој школи Шабац изучава у тесној спрези са рачунарским наукама и то тако што информатичке технологије представљају основни алат за рад ученика у пракси. Плановима и програмима предвиђено је неколико обавезних предмета са информатичким садржајем. Ученици се обучавају за рад са савременим рачунарски интегрисаним системима. У области планирања и управљања производњом изводи се теоријска и практична обука у раду са информационим системима.

 

 

Наставни програми су тако  конципирани да обезбеђују  стицање компентенција које су друштвено оправдане и корисне. Ученицима се омогућава да се оријентишу  на практичан рад у машинској струци, као и за наставак студија на вишим нивоима. Свршени ученици су оспособљени за рад у производним погонима, као и у службама припреме производње, односно у конструкцији, технологији и информационом систему за планирање и управљање производњом, одржавању и контроли квалитета. Такође су оспособљени за послове изградње, испитивања и одржавања машинских постројења. Ученици могу радити, поред основне, у другим струкама (технолошкој, металуршкој, електротехничкој, грађевинској, саобраћајној, пољопровредној и др.) Ученици стичу основна знања из машинске технике, која обухватају техничко цртање, познавање материјала, пројектовање машинских конструкција, отпорност материјала, електротехнику и електронику, као и квалитет производње. Ученици у школи стичу основна теоријска и практична знања из уже стручне области за рад на пројектовању различитим технологијама обраде. Проширивање знања са областима нових технологија и материјала и заштите на раду омогућава боље уклапање будућих машинских инжењера у индустрију, која пред њих поставља нове, све оштрије захтеве.

Савладавањем превиђеног плана и програма ученик стиче следеће опште способности:

 • да користи техничку логику у решавању проблема са којим се сусреће у пракси
 • употребу различитих метода и поступака, којим је теоријски и практично овладао у току школовања за рад у пракси,
 • оспособљеност, како за индивидуални, тако и за тимски рад.

На завршетку студија ученик је оспособљен:

 • за практичан рад у машинској струци у предузећима из различитих области, пре свега на пословима производње - на припреми, планирању и управљању производњом, одржавању, техничкој контроли и сличним пословима, као и на пословима у области термотехнике – пројектовање различитих врста термотехничких постројења, руковођење монтажом, испитивањем инсталација и одржавањем у експлоатацији
 • за комуникацију и тимски рад, као и за професионални и етички однос према сарадницима у послу
 • за наставак стручног и научног усавршавања на специјалистичким и вишим нивоима студија

Школујући се у овом подручју рада ученик ће схватити начин рада машина и уређаја, односе у равни и простору, научиће сервисирање и поправке. По завршетку школовања ученик може припремати техничку документацију, одржавати машине и уређаје или радити на развијању производних поступака, конструисати или пројектовати.

У Техничкој школи Шабац за ову школску годину предвиђени су следећи образовни профили:


IV степен
Машински техничар за компјутерско конструисање


III  степен
Оператер машинске обраде – оглед

Грађевински одсек Техничке школе Шабац школује ученике четворогодишњих и трогодишњих образовних профила. Већ дужи низ година  наша школа је центар образовања кадрова у грађевинарству. Подаци показују да је на заводима за запошљавање повећана потреба за грађевинским радницима свих струка. Због интензивне активности на подручју планирања, пројектовања и грађења (саобраћајнице, инфраструктурни објекти, стамбени објекти и сл.) велика је потреба за кадровима грађевинске струке. У планирању и праћењу  планова наставе овог смера води се рачуна о досадашњим искуствима у образовању грађевинских кадрова. Узете су у обзир потребе тржишта рада и процене о захтевима које ће бити постављене пред ученике, школу и њене запослене, те стручњаке грађевинске струке.

Основне области које се изучавају у оквиру овог образовног профила су:

 • математика
 • физика и нацртна геометрија
 • грађевински материјали
 • зградарство
 • завршни радови и инсталације
 • механика и статика конструкција
 • бетонске конструкције
 • механика тла и фундирање
 • организација грађења
 • технологија грађења

Ученици се школују да употребе своја знања да разрађују архитектонско-грађевинске пројекте за објекте високоградње (породични објекти, стамбене зграде, хале, спортски објекти, пословни објекти итд.), врше техничко-технолошку припрему грађења, организују оперативни рад на градилишту, воде грађевинску документацију, процењују вредност објеката високоградње, припремају техничку документацију.

Грађевински техничари разрађују архитектонско-грађевинске идејне, главне и извођачке пројекте, статичке, грађевинске детаље, израђује предмер и предрачун радова. На пословима припреме грађења планирају потребан материјал, механизацију и кадрове за све системе грађења, привремене објекте за смештај људи и материјала. У току извођења радова оперативно организују рад на градилишту, прате и омогућавају процес градње, ангажовање људи, материјала и механизације. Грађевински техничар води грађевинске књиге, дневнике, ситуације и карнет доласка радника на посао, израђује месечне обрачуне изведених радова, води документацију која се обезбеђује пре почетка радова. Код процењивања објеката високоградње утврђује врсту и количину уграђеног материјала, проверава квалитет и стање грађевинског материјала и води записник о томе, обрачунава грађевинску вредност објеката попозицијама. Припрема решења за локацију и урбанистичку сагласност за градњу, води поступак за издавање сагласности за градњу, прати бесправну градњу, подноси захтеве за заустављање такве градње и спроводи решења о рушењу бесправно изграђених објеката.

 

Руковаоци грађевинском механизацијом  управљају багерима, утоваривачима, грејдерима, дизалицама, крановима и осталом грађевинском механизацијом.....

У школи се озбазују следећи образовни профили:

 

III степен

Руковалац грађевинском механизацијом

Керамичар-терацер-пећар


IV степен
Грађевински техничар за високоградњу

 

Архитектонски техничар

 

Декоратер зидних површина

 


 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Декоратер зидних површина је трогодишњи образовни профил који у Техничкој школи Шабац такође има прилично дугу традицију. То је традиционално, али данас и доста тражено занимање. Кроз трогодишње школовање ученици се оспособљавају за припрему и извођење молерско-фарбарских и тапетарских радова, као и послова украсне гипсане орнаментике.

Велики број ученика је до сада стекао значајна практична знања из области послова:

 • облагања хоризонталних и вертикалних површина керамичким плочицама
 • израде терацо подова
 • молерско-фарбарских радова
 • тапетарских радова
 • израде гипсаних површина и орнаментике