ЕЛЕКТРИЧАР


 

Електричари се оспособљавају за извођење електроинсталатерских радова, поправку кућних електроуређаја и одржавање, монтажу и замену индустријске електроопреме.

Електроинсталатерски радови се односе на: кућне елекроинсталације, противпожарне електроинсталације, инсталације осветљења, инсталације рачунарских мрежа, инсталације телекомуникационих мрежа, видео наџора, интерфона и аларма.

Електроинсталатерски радови обухватају: развод електричних инсталација, поправку старих инсталација, инсталирање осигурача, склопки, прекидача, пригушница и трафоа, постављање уређаја електричне расвете, одржавање постављених уређаја, отклањање могућих кварова, замену и постављање нових електричних водова, уградњу разводних ормара, прикључење елемената, електричних уређаја и електроопреме, превентивно одржавање електричне опреме (склопке, електричне компоненте).

ЕЛ1

Електричар посао извршава на основу пројектне документације (папири са уцртаним распоредом електричних инсталација и опреме на цртежу грађевинске основе). Затим црта по зидовима позиције разводних и монтажних кутија, сијаличних места, табле са осигурачима и трасе каблова. Од места табле или ормара са са осигурачима електричар поставља разводне кутије, дозне, прави канале, полаже водове тј. спроводи електроинсталацију по целом објекту. Након постављања инсталација, врши проверу и отклањање евентуалних грешака и пропуста. После попуњавања удубљења и малтерисања електричар повезује опрему, табле и ормаре са осигурачима на инсталацију, и још једном проверава квалитет изведених радова.

Кућни електроуређаји се односе на све кућне уређаје и апарате, осим на ТВ, радио и расхладне уређаје.

Индустријска електроопрема тј. опрема за електромоторне погоне и опрема у електроенергетским постројењима се односи на напојне уређаје, моторе,високонапонску склопну мрежу (прекидаче, склопке, растављаче), трансформаторе.

Када електричари раде на сложеним уређајима у индустријским погонима и електроенергетским постројењима, неопходна је сарадња са инжењерима, електромеханичарима и техничарима различитих профила.