АУТОМЕХАНИЧАР


 

 

Листа општеобразовних предмета и предвиђени часови по годинама

Листа стручних предмета и предвиђени часови по годинама

 

Послови аутомеханичара искључиво су везани за текуће и генералне поправке мотора и делова моторних возила. Смер се углавном фокусира на послове монтаже и демонтаже мотора и осталих уређаја и механизама возила. Ово занимање оспособљава ученике за самостално извршавање различитих тестова провере исправности мотора и делова возила.

 

 

Смер аутомеханичар има дугогодишњу традицију у Техничкој школи Шабац.

Ученици овог смера оспособљавају се кроз трогодишње школовање за послове:

 • техничког одржавања возила
 • поправке и одржавања основних делова возила
 • поправке и одржавања погонских мотора возила
 • одржавања система за хлађење
 • одржавања и поправке карбуратора
 • одржавања и поправке пумпе високог притиска
 • одржавања и поправка система за паљење и електро-уређаја возила
 • одржавања и поправке механизма управљања
 • одржавања и поправке спојница
 • одржавања и поправке мењача степена преноса
 • одржавања и поправке система за ослањање, точковима и пнеуматицима
 • одржавање и поправке система за кочење
 • Неки од основних задатака аутомеханичара које ученици успешно реализују су:
 • текуће одржавање и поправка возила
 • провера и преглед целог возила или неког дела или механизма и утврђивање квара
 • поправка заменом неисправног дела мотора или неког дела возила
 • провера функционисања поправљеног дела или возила у целини

Након завршеног школовања ученици стичу звање - Аутомеханичар.

Могућности запослења након школовања су у:

 • аутосервисима
 • предузећима и установама са сопственим возним парком
 • сопственим аутомеханичарским радионицама

Постоји могућност доквалификације и преквалификације или једногодишње специјализације за овај образовни профил.