Листа општеобразовних предмета и предвиђених часова по годинамa 

Листа стручних предмета и предвиђених часова по годинамa

 

 

Образовни профил архитектонски техничар спада у подручје рада геодезија и грађевинарство. Образовање траје четири године. Овај образовни профил је прошао кроз програм реформе средњег стручног образовања, што значи да су наставни планови и програми осавремењени и усклађени са модерним научним достигнућима. Образовни профил је 2015. године изашао из огледа и прешао у редован систем. 

 
arhitektonski tehnicar
 

Архитектонски техничар разрађује и презентује пројекте високоградње, урбанистичке пројекте, пројекте конзервације и ревитализације; aнализира цене и предрачун радова. Током школовања стиче знања из нацртне геометрије, статике и отпорности материјала, примене рачунара у грађевинарству, урбанизма и слично.. Учествује у дизајнирању намештаја и предмета примењене уметности; oрганизује грађење по налогу при извођењу објеката; води документацију при извођењу објеката, израђује предмер радова за објекте;  анализира цене радова за објекат и учествује у процени вредности објеката високоградње.

Ово занимање је изузетно тражено и посао се углавном налази лако. Могућности запошљавања архитектонског техничара по завршетку средње школе су: урбанистички заводи, грађевинска предузећа, градилишта, пројектни бирои, градско комунално предузеће, општински секретаријат за грађевинарство и урбанизам, грађевинска инспекција, индустрија грађевинског материлаја, трговинска фирма за продају грађевинског материјала, опреме и намештаја, Заводу за заштиту, конзервацију и ревитализацију заштићених објеката итд.


arhitektonski tehnicar1По завршетку средње школе артитектонски техничар може да настави студирање на неким од следећих факултета: Архитектонски факултет, Грађевински факултет, Геодетски факултет, Пејзажна архитектура, Технички факултети...